ElmUS.biZ

Създаване на личен, презентационен или бизнес уеб сайт


Оптимизиране за търсачки, привличане на посетители


Изграждане на единен фирмен стил и дизайн


Маркетинг проучване, рекламни стратегии

U n i v e r s a l S o l u t i o n s

Методи за събиране на информация при изследвания и проучвания

Методи за събиране на информация
Пряко стандартно интервю
Омнибус
Пряко стандартно телефонно интервю
Стандартно онлайн интервю
Фокус групи и Дълбочинни интервюта

Количествените методи прилагаме към прецизно изготвени представителни извадки от различни целеви (таргет) групи. Чрез тези методи изследваме всевъзможни реалности и тенденции, чиито точни параметри позволяват взимане на вярни и ефективни управленски решения.

Чрез тези методи Вие установявате:

потенциални или реални клиенти;

аудитории;

посетители;

степен на удовлетвореност;

подкрепа и лоялност;

интерес към продукти или кампании;

оценявате ефективност от въздействия;

проследявате тенденции;

извършвате мониторинг на политики и рекламни кампании;

прогнозирате поведение и развитие.

Ние ще ви помогнем да изберете най-подходящият от методите, които използваме:

Пряко стандартно интервю

Подходящо е за обхващане на много широк кръг от представителна извадка за населе­нието в цялата страна или определени региони;

Позволява бърза реализация на изслед­ването, включително при големи по обем извадки и голяма продължителност на интервюто;

Въпросникът се попълва от обучени интервюиращи;

Дава възможност за тестване на всякакъв вид печатни материали и концепции;

Eжемесечно представително за пълнолетното население на страната изследване;

Постоянни и променящи се модули;

Можете да включите в него желаният от Вас брой въпроси при оптимално съотношение цена–качество.

Омнибус

Eжемесечно представително за пълнолетното население на страната изследване;

Постоянни и променящи се модули;

Можете да включите в него желаният от вас брой въпроси при оптимално съотношение цена–качество.

Пряко стандартно телефонно интервю

Подходящо e за реализиране на експресни, кратки по времетраене изследвания сред разнообразни целеви групи;

Позволява бърза реализация на проучването, включително на големи по обем извадки;

Компютризирано попълване на въпросника, минимизиращо риска от грешки при въвеждането и обработката на данните;

Въпросникът се попълва от обучени интервюиращи;

Възможност за постоянен контрол върху реализирането на интервютата;

Контрол на изпълнението на извадката.

Стандартно онлайн интервю

Подходящо при проучване сред целеви групи с труден пряк достъп очи в очи – професионални общности, бизнес, медии;

Позволява бърза реализация на проучването, включително на големи по обем извадки;

Удобно е при изследвания по чувствителни теми, когато интервюираните не биха искали да отговарят лице в лице;

Интервщираният сам попълва въпросника онлайн, което минимизира риска от грешки при въвеждането на данните;

Дава възможност за тестване на всякакъв вид концепции, отразени в печатни, аудио и видео материали;

Позволява постоянна актуализация на данните и контрол по изпълнението на извадката.

Чрез качествените методи получавате отговори на типични и често занимаващи предприемачите въпроси, като:

Защо хората харесват или не харесват една личност, продукт, или рекламен подход?

Какво мотивира потребителите да направят нов избор или да сменят предпочитанията си?

Каква е ролята на емоциите, ценностите, интелекта и прагматичността в изборът на хората?

Как търговските марки отразяват или пък проектират модели на поведение у обществото?

Ние консултираме клиентите си в избора на най-подходящ метод на изследване, с който да се достигне до целевите групи и се разбере „как” и „защо” дадени общности мислят и действат по определен начин. Тъй като всеки случай носи своя собствена специфика, то няма стандартни препоръки. Ние помагаме в избора на най-подходящото за Вашите конкретни нужди решение.

Фокус групи (Focus groups)

Подходящи са при задълбочени мотивационни проучвания, опознавателни (когнитивни) тестове, изпитания на концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании, имиджови стратегии, изграждане на политики;

Наши специалисти подбират участниците в групите по изискуеми критерии;

Дискусиите се провеждат в групи до 8 души и се водят от професионален модератор;

С оглед последващ прецизен анализ на поведението и реакциите на участващите, дискусиите се записват.

Дълбочинни интервюта (In-depth interviews)

При проучвания сред елита в бизнеса, финансите, експерти, държавни институции и международни организации;

Водят се от опитни интервюиращи, специализирани в общуване с различни обществени групи;

Интервютата се записват, транскрибират, превеждат и анализират от професионалисти.

!Вижте типовете проучвания и изследвания, за които събираме информация чрез описаните методи или се свържете с нас за да сме Ви полезни с опит, знания, креативност и дискретност.

© 2009 – 2024Elm Universal SolutionsEnglish начало за нас връзки контакт